Ask Satoshi & Shinji

  1. aisuryuu reblogged this from askcomashipping
  2. earceus reblogged this from askcomashipping
  3. vulpiximisa reblogged this from askcomashipping
  4. askcomashipping posted this